تحلیل رابطه جامعه‌شناختی سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی


نویسندگان:احمد بخارایی، محمد حسن شربتیان، اعظم احمدی
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی - سال بیست و ششم، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1394.