تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستیمطالعه‌ی موردی در کلان‌شهر مشهد

نویسنده‌گان: احمد بخارایی، محمدحسن شربتیان
نشریه: مجله‌ی پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی